Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Visitatie

Wij laten ons visiteren

Corporaties laten zich iedere vier jaar visiteren. Dat staat ook in de Aedescode. Dit betekent dat een onafhankelijk bureau onder andere kijkt: 

  • hoe wij maatschappelijk presteren
  • hoe wij onze belanghouders betrekken
  • hoe wij intern toezicht houden en hoe dit onze kwaliteit waarborgt.

In 2015 lieten we ons voor de tweede keer visiteren. Het resultaat is te lezen in het visitatierapport.

Onze score: een 7,4! 

Visitatiebureau Cognitum beoordeelt onze prestaties gemiddeld met een 7,4. Ze geeft complimenten voor ‘de manier waarop Viveste zich in de afgelopen jaren heeft omgevormd naar een gezond modern sociaal woningbedrijf voor mensen met een krappe beurs en bijzondere doelgroepen’. Ook vindt Cognitum dat wij onze doelen in tijden van crisis en extra overheidsheffingen goed hebben opgepakt.

Cognitum baseert haar oordeel onder meer op een grote hoeveelheid documenten en op gesprekken met belanghouders. Ze heeft gesprekken gevoerd met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, de Adviesraad en verschillende medewerkers.

Verbetermogelijkheden

De visitatiecommissie noemt ook verbeterpunten. We zouden nog zelfbewuster aan de slag kunnen om samen met andere partijen van betekenis te zijn voor de huisvesting van onze doelgroep. Daarbij zouden we nog meer buiten de bestaande kaders moeten denken, meer moed kunnen tonen en nog actiever kunnen werken aan meer variatie in onze woningvoorraad en het ombouwen van lege kantoren.

Mooi resultaat

In de bestuurlijke reactie op het rapport zegt bestuurder Frans-Jozef Snoeks erg blij te zijn met het oordeel van de visitatiecommissie. “Het bevestigt dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest. Medewerkers hebben in een lastige periode flink gebuffeld. We zijn klaar om onze grootste uitdaging – meer betaalbare woningen voor de mensen die het echt nodig hebben – op te pakken.”

We gaan de komende jaren in elk geval met de volgende punten aan de slag:

  1. We gaan ons nog meer inzetten om de wachttijden terug te dringen. Met name de starters mogen van Viveste verwachten dat zij een plek krijgen in Houten. Dit is ook van belang om de vitaliteit van de Houtense samenleving te borgen.
  2. We zullen blijven streven naar veilige havens in de oudere wijken, waar huurders de beschutting vinden om de regie over hun leven vorm te geven.
  3. We zullen ons actief blijven inzetten om de eenzijdigheid van het woningbezit tegen te gaan, de huurders en vooral ook de woningzoekenden actief betrekken bij ons beleid en onze maatschappelijke agenda ophalen bij onze maatschappelijke partners.
  4. We zullen vaker experimenten aangaan om nieuwe wegen te vinden om onze doelen te realiseren.
  5. We hebben de ‘oude’ Houtense kwaliteitsnorm losgelaten en zullen de woningzoekenden rechtstreeks vragen voor welke woonkwaliteit zij willen betalen.