Bericht

Regels voor woonruimteverdeling per 1 juli 2015 aangepast

27 juni 2015

Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet hebben de 16 gemeenten in de regio Utrecht per 1 juli 2015 een nieuwe huisvestingsverordening.

Doel is de schaarse sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, op een heldere manier.

De belangrijkste veranderingen ...

Voor de meeste woningzoekenden verandert er niet veel. De verdeling blijft lopen via WoningNet. Ook worden de woningen nog steeds toegewezen op basis van inschrijfduur. Omdat elke gemeente een andere woningvoorraad heeft, kan zij voor een deel van de toewijzingen eigen regels opstellen. Op die manier kan eigen beleid worden gevoerd om bijvoorbeeld doorstroming binnen de eigen gemeente van ouderen te bevorderen. 
 

De verordening geldt niet voor koopwoningen

De huisvestingsverordening heeft alleen betrekking op huurwoningen met een huur tot € 710,68. De gratis koopinschrijving is vervallen. Ingeschrevenen ontvangen hierover bericht van WoningNet.

Regionale binding geen eis meer

Om je in te kunnen schrijven als woningzoekende in de regio Utrecht is geen binding met de regio meer vereist. Alleen bij voorrang voor lokaal ingezetenen (maximaal 25% van het woningaanbod) en bij Kernbinding wordt nog op binding gecontroleerd.

Uitsluiting wordt voorrang

Woningzoekenden worden niet meer uitgesloten op basis van inkomen, leeftijd of huishoudengrootte, behalve natuurlijk op de inkomensgrens van € 34.911 in het kader van de 90%-regeling. Dit worden voorrangscriteria. Bijvoorbeeld: een woning is gelabeld vanaf twee personen. Eenpersoons-huishoudens kunnen ook op deze woning reageren, maar meerpersoonshuishoudens krijgen voorrang.

Seniorenwoningen wordt Voorrang 65+

Het label Seniorenwoning (55+) verdwijnt en wordt vervangen door Voorrang 65+. Nultredenwoningen kunnen met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden vanaf 65 jaar, maar iedereen kan reageren.

Laagste inkomens krijgen voorrang

Huishoudens met recht op huurtoeslag krijgen voorrang voor goedkope huurwoningen. Dit geldt nu al in een groot deel van de regio, maar straks ook echt in de hele regio.

Urgentie voor mantelzorgverleners en –ontvangers

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgurgentie dient WMO of het Sociaal Team een positief advies te hebben afgegeven. De afstand tussen de mantelzorgverlener en ontvanger moet minimaal 5 kilometer zijn en er moet minimaal 8 uur mantelzorg, verspreid over 4 dagen, geleverd worden. 

Minder urgenties bij relatiebeëindiging

In geval van relatiebeëindiging waarbij minderjarige kinderen in het spel zijn, is niet altijd meer urgentie mogelijk. Als één van beide ex-partners over een zelfstandige woning kan blijven beschikken wordt geen urgentie meer verstrekt.
 

Meer  informatie over alle toewijzingsregels vindt u op www.woningnetregioutrecht.nl. De huisvestingsverordening en de beleidsregels van de gemeente Houten vindt u op https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/urgentieverklaring/.

Terug naar overzicht