Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuur

Batian Nieuwerth is directeur-bestuurder van Viveste.

De directeur-bestuurder wordt beloond volgens de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Viveste. De directeur-bestuurder stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde belangrijke beslissingen van de directeur-bestuurder heeft goedkeuring nodig van de RvC.

De RvC houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Viveste. De directeur-bestuurder stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde belangrijke beslissingen van de directeur-bestuurder heeft goedkeuring nodig van de RvC. RvC-leden worden voor vier jaar benoemd en kunnen één keer opnieuw worden benoemd. Idealiter telt de RvC vijf leden. Sinds 1 januari 2021 bestaat de RvC uit vier leden. Met het oog op voorgenomen fusie wordt de vacature in de RvC vooralsnog niet ingevuld.

De Raad van Commissarissen wordt beloond volgens de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Dhr. A.A. Bleijenberg (Jos), voorzitter
Benoemd tot: 1-4-2023 (niet herkiesbaar)
Beroep        :eigenaar Habari Consulting, adviesbureau

Mevr. E. Brakké-Ingenhuls (Elles)
Benoemd tot: 16-12-2021 (niet herkiesbaar)
Beroep        : financieel adviseur

Mevr. I.B. Oelen (Inge)
Benoemd tot: 1-1-2023 (niet herkiesbaar).
Beroep        : directeur/bestuurder Mytylschool Gabriël

Dhr. P.L. Siebers (Peter), vice-voorzitter
Benoemd tot: 1-1-2022 (niet herkiesbaar).
Beroep        : lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland

.