Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuur

Batian Nieuwerth is directeur-bestuurder van Viveste.

De directeur-bestuurder wordt beloond volgens de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Viveste. De directeur-bestuurder stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde belangrijke beslissingen van de directeur-bestuurder heeft goedkeuring nodig van de RvC.

Door de fusie met Volksbelang telde de RvC per 1-1-2018 zeven leden. Zij zijn voor vier jaar benoemd en kunnen één keer opnieuw worden benoemd. Het schema van aftreden wordt gevolgd tot 5 leden. Als er dan iemand aftreedt, ontstaat er een vacature.

De Raad van Commissarissen wordt beloond volgens de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Dhr. A.A. Bleijenberg (Jos), voorzitter
Benoemd tot: 1-4-2023 (niet herkiesbaar)
Beroep        :eigenaar Habari Consulting, adviesbureau

Mevr. E. Brakké-Ingenhuls (Elles)
Benoemd tot: 16-12-2021 (niet herkiesbaar)
Beroep        : financieel adviseur

Dhr. L. van Garderen (Louis)
Benoemd tot: 31-12-2020 (niet herkiesbaar).
Beroep        :directeur Joinson & Spice BV, auditors and accountants in TMT

Mevr. I.B. Oelen (Inge)
Benoemd tot: 1-1-2023 (niet herkiesbaar).
Beroep        : directeur/bestuurder Mytylschool Gabriël

Dhr. P.L. Siebers (Peter), vice-voorzitter
Benoemd tot: 1-1-2022 (niet herkiesbaar).
Beroep        : lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland