Benchmark woningcorporaties: Viveste in middengroep

10 december 2018

Elk jaar vergelijkt Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, ruim 300 woningcorporaties op vijf verschillende onderwerpen: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Beschikbaarheid&Betaalbaarheid, Onderhoud & Verbetering en Duurzaamheid. Met het resultaat kunnen corporaties zich met elkaar vergelijken en van elkaar leren. Viveste scoort in de middengroep. Hieronder een toelichting op onze resultaten.

Huurderstevredenheid gedaald

De tevredenheid van nieuwe huurders, vertrokken huurders en huurders met een reparatieverzoek is  ten opzichte van vorig jaar gedaald. De 3 onderdelen scoren nog een ruime 7 gemiddeld, maar liggen alle drie onder het landelijk gemiddelde. De daling is het grootst onder vertrokken huurders. Mogelijk heeft de daling te maken met de fusie tussen Viveste en Volksbelang begin dit jaar en is tijdelijke aandacht voor het samenvoegen van beide organisaties ten koste van onze dienstverlening gegaan.

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid

Dit onderdeel geeft inzicht in de mate waarin we onze doelgroepen betaalbaar huisvesten. Voor Viveste geldt dat het totale aantal sociale huurwoningen (huurprijs tot € 710,68 per maand) met 4,3% afnam. Dit kwam vooral door de verkoop van duurdere huurwoningen. Het percentage betaalbare woningen, met een huurprijs tot € 635 per maand, steeg met 0,3%. De gemiddelde huurprijs van € 574,- ligt boven het landelijk gemiddelde, dat op € 516,- zit. Maar het verschil in huur ten opzichte van de huur die we volgens het puntenaantal maximaal voor de woning mogen vragen is veel kleiner. Landelijk ligt dat op 72,1% terwijl dit voor Viveste 74% is. Hieruit valt op te maken dat het ‘kwaliteitsniveau’ (met name de grootte) van onze woningen gemiddeld hoger is dan landelijk gemiddeld. We blijven ons ervoor inzetten om meer goedkope kleine woningen toe te voegen. In onze begroting hebben we er rekening mee gehouden om de komende jaren gemiddeld 100 sociale huurwoningen per jaar toe te voegen.

Onze bedrijfslasten daalden met € 180 per woning

Over 2017 kwamen onze bedrijfslasten uit op € 744. Daarmee liggen ze onder het landelijk gemiddelde van € 764. Vorig jaar lagen ze daar nog ruim boven. De daling komt vooral doordat de bedrijfslasten zuiverder zijn toegerekend. Het genoemde bedrag is zonder bedrijfslasten waarop we geen invloed hebben, zoals belastingen en heffingen. Hierdoor zijn ze beter onderling te vergelijken.

Duurzaamheid

Voor wat betreft de duurzaamheid van onze woningen staan we er redelijk goed voor. Vooral de isolatiewaarden van onze woningen zijn gunstig. En ook wat betreft CO2-uitstoot van onze woningen behoren we bij de beste corporaties in Nederland. Onze woningen zijn gemiddeld ook jonger dan van de gemiddelde woningcorporatie.

Onderhoud & Verbetering

De kosten en investeringen voor woningonderhoud en – verbetering van onze woningen liggen met € 958 per woning ver onder het landelijk gemiddelde € 1.779. Dit komt vooral doordat wij in 2017 weinig renovatieprojecten hebben uitgevoerd. En verder valt op dat de technische woningkwaliteit ruim boven het landelijk gemiddelde scoort, maar de door huurders ervaren woonkwaliteit met een 6,9 net onder het landelijk gemiddelde ligt.

En nu …

Het komend jaar blijven we ons inzetten om meer betaalbare woningen voor onze doelgroep te realiseren. En verder streven we ernaar om de tevredenheid van onze huurders te verbeteren.