Raad van Commissarissen

De RvC houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Viveste. De directeur-bestuurder stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde belangrijke beslissingen van de directeur-bestuurder heeft goedkeuring nodig van de RvC.

De RvC telt vijf leden. Zij zijn voor vier jaar benoemd en kunnen één keer opnieuw worden benoemd. 

Op dit moment zitten in de Raad van Commissarissen:

Mevr. T. Booi (voorzitter)

Benoemd tot 1-1-2018 (niet herkiesbaar).
Beroep:  senior adviseur en projectmanager ORKA Advies
Nevenfuncties: bestuurslid Publiek Debat Driebergen, bestuurslid 100% Heuvelrug, lid pool visitatoren Raeflex, vice-voorzitter RvC WSG Geertruidenberg

Dhr. L. van Garderen

Benoemd tot 31-12-2020 (niet herkiesbaar).
Beroep: directeur Joinson & Spice BV, auditors and accountants in TMT

Dhr. J.D.M. Touw

Benoemd tot 1-7-2019 (niet herkiesbaar).
Beroep: directeur assetmanagement Vesteda

Mevr. I.B. Oelen

Benoemd tot 1-1-2019 (herkiesbaar).
Beroep: Directeur/bestuurder Mytylschool Gabriël

Dhr. P.L. Siebers

Benoemd tot 1-1-2018 (herkiesbaar).
Beroep: lid van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), portefeuille bedrijfsvoering