Jaarverslag

Hoe deden we het in 2015?

Lees het in ons jaarverslag. Of bekijk de ‘highlights’, die we in december 2015 in een advertentie in Trefpunt Houten publiceerden.

Het jaar van de transitie

Zo zou je voor ons 2015 kunnen samenvatten. Want we voerden tegelijkertijd op meerdere gebieden forse veranderingen door.

We kregen grip op onze woningportefeuille en creëerden draagvlak voor de verandering ervan
We verschoven in de samenhangende driehoek ‘beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit’ het accent van beschikbaarheid en kwaliteit naar beschikbaarheid en betaalbaarheid. Voldoende betaalbare woningen voor mensen met een krappe beurs. Dat is onze kerntaak. En daar stemmen we onze woningportefeuille op af.

We verstevigden onze financiële positie definitief en creëerden zo ruimte  voor nieuwe ontwikkelingen
We verkochten opnieuw een complex met woningen die eigenlijk in de vrije sector horen en een aantal andere te grote en te dure woningen. We brachten onze bedrijfslasten terug, creëerden meer flexibiliteit in onze bedrijfsvoering, besteedden enkele onderhoudsprocessen uit en benchmarkten onze onderhoudsbegroting (ISO). En hoewel een negatief jaarresultaat van € 5 miljoen anders doet vermoeden - dit komt voornamelijk door niet kasstroom gerelateerde waardeveranderingen van ons vastgoed- is ons huishoudboekje weer op orde. We voldoen aan de ratio’s van het WSW en kunnen vanuit een gezonde financiële basis zorgen voor meer en betaalbare huurwoningen. Voor het eerst sinds jaren realiseren we weer een eigen bouwproject: we kochten twee kantoorpanden om te transformeren naar goedkope appartementen. En door de verbeterde financiële positie konden we 68 sociale huurwoningen in Castellum overnemen van collegacorporatie LEKSTEDEwonen.

We investeerden in onze ICT-infrastructuur
Na de overstap op een nieuw documentmanagementtsysteem en de introductie van werken in de Cloud, selecteerden we een nieuw toekomstbestendig ERP-systeem en bereidden we de implementatie ervan voor. Met het nieuwe systeem standaardiseren en optimaliseren we onze processen.

We werken intensiever samen met andere partijen om oplossingen te zoeken voor kwetsbare huurders
We zoeken samenwerking met partijen die ook vinden dat kwetsbaarheid bestaat. Zoeken oplossingen voor statushouders en implementeren nieuwe concepten. En we zoeken transparantie in de maatschappelijke verantwoording.

Kortom: we zetten het afgelopen jaar weer belangrijke stappen in het realiseren van onze missie:

Viveste is een maatschappelijke vastgoedonderneming die een thuis biedt aan mensen in Houten met een krappe beurs.

We vinden dat iedereen recht heeft op een plek van waaruit hij of zij zoveel als mogelijk de regie kan nemen over zijn leven. Dat blijft onze uitdaging, daar gaan wij voor en daarop kun je ons aanspreken.